Eltip berme hyzmaty 

- Türkmenpoçta çaparçylyk hyzmaty tarapyndan amala aşyrylar . 
- Aşgabat şäherine 1 - güniň dowamynda sargytlary müşderilere gowşurular . 
- Beýleki welaýatlary üçin 1-3 güniň dowamynda amala aşyrylar . 
- Sargytlary yzyna gaýtarmak diňe önümdäki  zawod kemçiligi esasynda mümkindir . 

Töleg usullary

- Töleg geçirme iki görnüşde ýola goýulan, nagt we nagt däl görnüşde amala aşyrylyp biliner .
- Eltip bermek hyzmaty:  40 tmt .
- Lomaý görnüşde satyn almak üçin gulluk bölüminden sorap bilersiňiz.
- Sargydy bahasy 1000 manat -dan geçen müşderilere mugt eltip bermek ýola goýulan .

Menu